AGB

Vertragsgegenstand


Przedmiotem umowy jest oferta w formie wydruku oraz w postaci elektronicznej - opisana na stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo zmian, jeśli prowadzą one do polepszenia oferowanych usług. Niemożność realizacji zamówionych usług, będąca następstwem działania siły wyższej, nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie ze strony klienta. W takim przypadku organizator będzie jednakże starał się podjąć kroki mające na celu realizację już opłaconych usług w późniejszym terminie. Nie tyczy się to przypadków zachorowań klienta po rozpoczęciu kursu.
Jeśli organizator z własnej winy nie może wywiązać się z umowy, to kwoty uiszczone dotychczas przez uczestników kursu podlegają zwrotowi. Nie uznaje się dalszych roszczeń.

Zgłoszenia


Zgłoszenie na kurs następuje przez przekazanie kompletnie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego. W momencie pisemnego potwierdzenia zgłoszenia przez organizatora zameldowanie staje się wiążące dla obu stron. Przy zgłoszeniu osób niepełnoletnich wymagany jest podpis ich prawnego opiekunaWarunki płatności


Wszystkich płatności należy dokonać w euro najpóźniej przed terminem rozpoczęcia kursu. Opłaty manipulacyjne ponosi uczestnik.
Opłaty należy dokonać przelewem bankowym na poniższe konto:
Postbank Berlin
Numer konta: 583457106
BLZ: 10010010
IBAN: DE43100100100583457106
SWIFT BIC: PBNKDEFF

Przyjazd i wiza


Dla obywateli państw UE wystarczy przy wjeździe do Niemiec jedynie dowód osobisty. Wielu obywateli państw nie należących do UE
potrzebuje wizę. Radzimy wcześniej skontaktować się ze stosownymi urzędami w swoim kraju, w celu zdobycia informacji na temat aktualnych regulacji i przepisów wizowych.

Czas przybycia


Uczestnicy zakwaterowani u rodzin goszczących muszą powiadomić organizatora o dokładnym terminie swojego przyjazdu najpóźniej na tydzień przed planowanym przybyciem. Inaczej nie możemy zagwarantować, że ktoś z rodziny goszczącej będzie w domu podczas przybycia.

Specjalne życzenia


Organizator stara się spełnić potrzeby i życzenia klienta odnoszące się do jego stanu zdrowia, poglądów religijnych oraz światopoglądu. Zakres naszej pomocy powinien jednakże zostać ustalony z uczestnikiem jeszcze przed jego zgłoszeniem na kurs.

Zmiana rezerwacji kursu


Zmiany rezerwacji kursu są bezpłatne. Pisemną informację należy dostarczyć organizatorowi kursu do 2 tyg. przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Po upływie powyższego okresu pobierana jest opłata w wysokości 50 EUR.

Obowiązek nadzoru


Rodziny goszczące oraz pracownicy instytutu nie mogą przejąć pełnego nadzoru nad osobami niepełnoletnimi. Organizator zobowiązuje się jednakże do poinformowania prawnych opiekunów uczestnika o jego niewłaściwym zachowaniu.

Szkody


Za wszelkie szkody i zniszczenia powstałe umyślnie, w wyniku nieumiejętnego obchodzenia się z przedmiotami, na skutek poważnego zaniedbania lub wbrew poleceniom pracowników, odpowiada sprawca lub jego prawny opiekun. Tyczy się to zarówno wszelkich pomieszczeń, zakwaterowania, jak również sytuacji podczas wycieczek.  

Minimalna liczba uczestników kursu


W przypadku klasy liczącej tylko jednego ucznia, organizator zastrzega sobie prawo do zredukowania czasu zajęć z 5 do 3 godzin dziennie (kurs intensywny) lub z 3 do 2 godzin (kurs przygotowujący do TestDaF, kurs wieczorny intensywny).

Program wypoczynkowy


Do uczestnictwa w programie wypoczynkowym uprawnieni są wszyscy korzystający z kursów intensywnych. Jeśli program wypoczynkowy pokrywa się z czasem lekcji, to nie stanowi to powodu roszczeń do organizowania zajęć zastępczych (patrz czas zajęć).

Czas zajęć


Kursy intensywne (25 godzin tygodniowo) są zazwyczaj organizowane w godzinach przedpołudniowych. Przy dużych obciążeniach szkoły organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia zajęć na godziny popołudniowe.

Lokalizacja


W miarę możliwości zajęcia odbywają się na Linienstr. 126, 10115 Berlin. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zmiany lokalizacji. Zajęcia będą wówczas organizowane w odpowiednio dobranym miejscu, w pobliżu poprzedniego lokum. 

Długość trwania zajęć


Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przy zajęciach indywidualnych organizowane są przynajmniej 2 godziny lekcyjne pod rząd. Nie tyczy się to uczestników kursów intensywnych, którzy dodatkowo wykupili zajęcia indywidualne.

Ubezpieczenie


Na życzenie ubezpieczamy naszych uczniów na wypadek choroby, od wypadków, od odpowiedzialności cywilnej. Powyższe ubezpieczenia są ważne podczas pobytu w Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej. Leczeniu podlegają tylko nagłe wypadki. Ustalona składka na ubezpieczenie wynosi 7,50 EUR za tydzień lub 29,50 EUR za miesiąc.

Święta


W przypadku świąt państwowych zamiast lekcji oferowane są dłuższe lub krótsze wycieczki. Ta regulacja nie tyczy się zajęć indywidualnych.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Odpowiedzialność


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty programowej, o ile nie wpływa to negatywnie na poziom kursu. Wszystkie informacje odpowiadają stanowi z dnia ich publikacji - 20.06.2006.

Wykonanie i przynależność sądowa - Berlin

© 2019 Parlando
Institut für Sprache und Kultur, Berlin